Algemene Voorwaarden

Definities

Verhuurder: e-Scooter Rottevalle 

Huurder: Diegene die de huurovereenkomst met e-Scooter Rottevalle aangaat.

Gehuurde: Datgene wat huurder huurt van verhuurder in het huurovereenkomst.

Huurperiode: De periode dat huurder het gehuurde huurt van verhuurder.

Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij aanvang van de huur van de e-scooter krijgt huurder van verhuurder een gedetailleerde instructie over de werking van de scooter. Door het meenemen van de scooter verklaart huurder deze instructie te hebben ontvangen.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient in het bezit te zijn van een bromfietscertificaat of een geldig rijbewijs B en dient zich hier ook mee te legitimeren.

Artikel 3
Huurder krijgt de scooter met een volle accu mee. Het laden van accu’s door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan. Huurder huurt daarom de e-scooter voor 2,5 uur of de tijd die voor het arrangement geldt.
Met een volle accu kan huurder ±40km rijden.

Artikel 4
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol en drugs te gebruiken voor of tijdens de rit. Ook is het niet toegestaan medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Artikel 5
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) te hebben betaald.

Artikel 6
Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde op slot gezet te worden. Huurder ontvangt hiertoe een slot.

Artikel 7

Het gehuurde is W.A. verzekerd. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van huurder.

Artikel 8
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient verhuurder te allen tijde terstond ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Bij diefstal/vermissing is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van huurder.

Tevens is huurder verplicht om bij vermissing of diefstal aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan verhuurder.

Artikel 9
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

Artikel 10
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11
De scooter kan alleen op de afgesproken tijd gehaald en gebracht worden. Bij te laat terugbrengen van de scooter wordt per kwartier € 10,00 in rekening gebracht.
Ingeval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan verhuurder is gemeld en door verhuurder is geaccepteerd, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 12

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 13
Huurder betaalt een borg voor het gehuurde voor aanvang aan verhuurder. Het borgbedrag is vermeld in de prijslijst. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat het gehuurde in dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle betaalde borg bedragen betaald door de gehele groep, ingeval van huur van meer dan één (1) scooter kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

Artikel 14
Huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 15
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van verhuurder.

Artikel 16
Bij vroegtijdige reservering van groepen (4 of meer) dient 25% van de overeenkomst minimaal een week van te voren te worden overgemaakt naar verhuurder.

Artikel 17
Annuleringen door huurder dienen uiterlijk twee dagen (48 uur) van te voren te worden ingediend. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuur te annuleren.

Artikel 18
Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de e-scooter(s) op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan zand- en bospaden.

Voor aanvang van de huurperiode bent u verplicht het huurcontract in te vullen en te ondertekenen voor akkoord.

Een kleine indicatie van de kosten voor het vervangen/repareren van de meest voorkomende schades. Deze schades kunnen voorkomen worden – alsmede schade toegebracht aan derden of diefstal – door met de e-scooter om te gaan alsof deze van uzelf is.
Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden € 100,00; Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden € 100,00; Spatbord, voor- of achter € 50,00; Zadel € 100,00 (alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en deze lijst is niet compleet).